Zespół Szkół Leśnych w Warcinie
6
Zabytkowy kościół w Warcinie
DJI_00321-2
DJI_0084-1
DJI_0123
Mieszkanie Plus
Terminy wywozu odpadów

Dołącz do nas

Na sprzedaż

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Konsultacje społeczne – ul. Niepodległości

Szukasz informacji?

W Urzędzie Miejskim załatwisz sprawy związane z opłatami za następujące podatki:
 • rolny
 • od nieruchomości
 • leśny
Sprawy związane z podatkami załatwisz w pok. Nr 5, I piętro.

Poniżej podajemy stawki opłat podatków

Rodzaj podatku / opłaty Kwota
Podatek od nieruchomości:
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,71
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków, lub ich części zastępujących pomieszczenia piwniczne, w przypadku jeśli ich posiadanie wynika z braku podpiwniczenia w budynku mieszkalnym - dotyczy to tylko jednego pomieszczenia lub części pomieszczenia o pow. do 25 m2. 0,71
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,50
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59
od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym; zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,48
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 4,61
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt.3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%
Od gruntów:
od 1m2 powierzchni użytkowej gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. 0,82
od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. 4,54
od 1 m2 pozostałych gruntów w tym; zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,41

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
 1. nieruchomości wykorzystywane na potrzeby działalności przeciwpożarowej z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. nieruchomości zajęte na potrzeby działalności kulturalnej i sportowej z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. grunty i nieruchomości przeznaczone na składowiska i wysypiska odpadów.


W przypadku, jeżeli podatnik dokona wpłaty całości rocznej kwoty podatku przed terminem I raty, stawka należnego podatku wynosi:
Rodzaj podatku / opłaty Kwota
Podatek od nieruchomości:
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,64
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków, lub ich części zastępujących pomieszczenia piwniczne, w przypadku jeśli ich posiadanie wynika z braku podpiwniczenia w budynku mieszkalnym - dotyczy to tylko jednego pomieszczenia lub części pomieszczenia o pow. do 25 m2. 0,64
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,35
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,54
od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym; zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,73
od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 4,15
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt.3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%
Od gruntów:
od 1m2 powierzchni użytkowej gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. 0,74
od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. 4,09
od 1 m2 pozostałych gruntów w tym; zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,37


Stawki podatku od środków transportu:
Rodzaj podatku / opłaty Kwota
Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniej niż 22 miejsca 913,00
równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.997,00
Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art.8 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 765,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.070,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.159,00
Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art.8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i liczby osi:
pojazd posiadający dwie osie
od 12 ton do mniej niż 15 ton 1.270,00
od 15 ton do 18 ton włącznie 1.646,00
powyżej 18 ton 1.670,00
pojazd posiadający trzy osie:
od 12 ton do mniej niż 15 ton 1.328,00
od 15 ton do mniej niż 19 ton 1.346,00
od 19 ton do mniej niż 23 tony 2.216,00
od 23 ton do 26 ton 2.800,00
powyżej 26 ton 2.823,00
pojazd posiadający cztery osie i więcej:
od 12 ton do 27 ton włącznie 2.796,00
powyżej 27 ton 2.823,00
Od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art.8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1.159,00
Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi:
zespół pojazdów posiadający dwie osie:
od 12 ton do mniej niż 14 ton 1.262,00
od 14 ton do mniej niż 18 ton 1.869,00
od 18 ton do mniej niż 36 ton 2.262,00
powyżej 36 ton 2.898,00
zespół pojazdów posiadający trzy osie i więcej:
od 12 ton do 36 ton włącznie 2.262,00
powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton 2.433.00
od 40 ton i powyżej 2.723,00
Od przyczepy i naczepy o którym mowa w art.8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
385,00
Od przyczepy i naczepy o którym mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:
pojazdy jednoosiowe
od 12 ton do mniej niż 18 ton 385,00
od 18 ton do mniej niż 25 ton 395,00
powyżej 25 ton 693,00
pojazdy dwuosiowe
od 12 ton do mniej niż 28 ton 383,00
od 28 ton do mniej niż 33 tony 1.050,00
od 33 ton do 36 ton włącznie 1.594,00
powyżej 36 ton 2.100,00
pojazdy trzyosiowe i więcej
od 12 ton do mniej niż 36 ton włącznie 1.164,00
powyżej 36 ton 1.582,00
Podatek rolny: Stawka za 1 kwintal żyta 52 zł

Opłata targowa:
Rodzaj podatku / opłaty Kwota
Dzienna stawka opłaty targowej na rok 2018:
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego pow. 3,5 ton 110,00 zł
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego do 3,5 ton 70,00 zł
przy sprzedaży z samochodu osobowego 49,00 zł
Za zajęcie powierzchni przeznaczonej pod namiot/y/
do 10m2 powierzchni 15,00 zł
do 20 m2 powierzchni 24,00 zł
powyżej 20m2 powierzchni 46,00 zł
Przy sprzedaży ze stołu, z ręki, wózka, kosza, skrzynki lub rozłożonego towaru na ziemi:
do 5 m2 powierzchni 6,00 zł
od 5m2 do 10 m2 powierzchni 12,00 zł
za każdy następny rozpoczęty 1 m2 10,00 zł
max opłata dzienna 102,00 zł
Przy sprzedaży materiałów pirotechnicznych podwyższa się opłatę targową do wysokości:
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego pow.3,5 ton 164,00 zł
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego do 3,5 ton 105,00 zł
przy sprzedaży z samochodu osobowego 74,00 zł
Za zajęcie powierzchni przeznaczonej pod namiot/y/
do 10m2 powierzchni 23,00 zł
do 20 m2 powierzchni 35,00 zł
powyżej 20m2 powierzchni 69,00 zł
Przy sprzedaży ze stołu, z ręki, wózka, kosza, skrzynki lub rozłożonego towaru na ziemi:
do 5 m2 powierzchni 9,00 zł
od 5 do 10 m2 powierzchni 18,00 zł
za każdy następny rozpoczęty 1 m2 15,00 zł
max opłata dzienna 153,00 zł

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr XXXII/285/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 r w sprawie określania wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku rolnego Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Informacja o lasach Informacja o gruntach sprawie podatku leśnego Deklaracja podatek od nieruchomości Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek leśny Dane o zwolnieniach w podatku leśnym Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Sprawy dotyczące gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami załatwisz w pok. 107.
 • składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • sprawozdania z realizacji gospodarki komunalnej;
 • zgłaszanie miejsc występowania dzikich wysypisk śmieciowych;
 • informacje o sposobie gospodarowania odpadami;
 • kontrola nieruchomości zamieszkałych – segregacja odpadów;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej
 • azbest, program usuwania azbestu;
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Kępice;
 • tworzenie katów miejscowych dotyczących gospodarki odpadami i funduszu sołeckiego;
Obowiązujące stawki za odpady:
 • 20 zł niesegregowane
 • 12 zł segregowane
 • 11 zł segregowane (bio na własny kompostownik)
 • 10 zł segregowane z kartą Rodzinne Kępice
 • 9 zł segregowane z kartą Rodzinne Kępice (bio na własny kompostownik)
Spółdzielnia Socjalna Zielony punkt” Ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice, pok. 107 odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu Gminy Kępice, sprzedaż pojemników na odpady, usługi transportowe, usługa sprzątania indywidualnego gospodarstwa, prowadzenie PSZOK.

Dokumenty do pobrania

Harmonogram wywozu odpadów Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Obowiązki właściciela nieruchomości Deklaracja Stawki za wywóz odpadów Segregacja odpadów   W celu realizacji zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Rada Miejska w Kępicach podjęła stosowne uchwały: Nr XXXVII/335/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice, Nr XXX/262/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/232/2017 r. Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Nr VIII/73/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam i komunalnymi, Nr XXIX/254/2017 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępice Nr XXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21.12.2017 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wykaz Przedsiębiorców Analiza stanu gospodarki odpadami 2017 Analiza stanu gospodarki odpadami 2018  
Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu:
 1. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy Kępice;
 2. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane lub nie jest tam prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
 3. transkrypcji i odtwarzania w rejestrze stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 4. korygowania, uzupełniania i aktualizowania danych zawartych w rejestrze Pesel;
 5. przyjmowania na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o wyborze lub zmianie imienia dla dziecka, o wyborze lub zmianie nazwiska dla dziecka, o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa; o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
 6. rejestracji oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań;
 7. wydawania zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
 8. nadawania numeru Pesel noworodkom urodzonym na terenie gminy Kępice;
 9. aktualizowania aktów stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
 10. zamieszczania przypisków pod aktami stanu cywilnego;
 11. prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego;
 12. unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru;
 13. unieważniania wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu lub błędnie sporządzonych z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilne go;
 14. prowadzenia, zabezpieczenia i konserwacji zbioru ksiąg stanu cywilnego
 15. wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
 16. przekazywania aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie okresów ich przechowywania;
 17. wydawania odpisów zupełnych i skróconych aktów stan u cywilnego z rejestru stanu cywilnego;
 18. wydawania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 19. wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego;
 20. przyjmowania zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 21. prowadzenia terminarza ślubów;
 22. organizowania uroczystości zawarcia związku małżeńskiego;
 23. wydawania zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 24. wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 25. wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 26. przyjmowania zgłoszeń o jubileuszu długoletniego po życia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Pomorskiego procedury odznaczenia jubilatów Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
 27. organizowania uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego;
 28. prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach odmowy:
  1. przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
  2. przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  3. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  4. wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
  5. sporządzenia aktu małżeństwa po ślubie konkordatowy m,
  6. wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  7. dołączenia wzmianki lub przypisku na podstawie orzeczenia organu państwa obcego,
  8. informowanie stron o prawie zwrócenia się w sprawach wskazanych w lit. a-g do sądu powszechnego;
 29. wydawania decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 30. wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i/lub nazwisk;
 31. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących aktualizacji rejestru stanu cywilnego;
 32. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących usunięcia niezgodności w rejestrze Pesel;
 33. pozyskiwania i przekazywania danych dla potrzeb statystyki publicznej;
W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:
 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych  w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • zaświadczenia niezbędne  do zawarcia ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym,
 • zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.
Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy Zaświadczenie o stanie cywilnym Wniosek o rejestrację lub odtworzenie akt małżeństwa Wniosek o rejestrację lub odtworzenie akt urodzenia Wniosek o rejestrację lub odtworzenie akt zgonu Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
W Urzędzie Miejskim w pok. Nr 106 załatwisz następujące sprawy związane z ochroną środowiska i rolnictwem:
 • sprawy z zakresu prawa łowieckiego
 • ochrona zabytków i opieka nad zbytkami
 • sprawy związane z ochroną przyrody
 • sprawy rolne, w tym spis rolny
 • opłaty z tytułu obniżenia retencji wód do gruntu

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód
Sprawy związane z ochroną przyrody załatwisz w pokoju nr 106
 • przyjmowanie i załatwianie wniosków dotyczących drzewostanu i innych elementów przyrody;
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
 • prowadzenie spraw dotyczących wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.
Gospodarka wodna:
 • rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego;
 • opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
W referacie ds. nieruchomości, w pok. nr 105 załatwisz następujące sprawy: Stanowisko do załatwienia na stanowisku ds. geodezji i dróg gminnych
 • podział nieruchomości;
 • scalenia nieruchomości;
 • rozgraniczanie nieruchomości;
 • nadawanie nr porządkowych nieruchomości;
 • naliczanie opłat z tytułu zajęcia i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego;
 • naliczanie opłat z tytułu zajmowania pasa drogowego lub skweru na cele związane z reklamą;
 • wydawanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego (na etapie projektowania);
 • wydanie wstępnych warunków na lokalizację zjazdu

Dokumenty do pobrania:

Umieszczenie w pasie drogowym Ustalenie nr porządkowego nieruchomości Wstępne warunki na lokalizacje zjazdu Zajęcie pasa drogowego Zaświadczenie o nadaniu nr porządkowego

Sprawy związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego załatwisz w pok. Nr 105
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia potencjalnie znacząco/zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kępice
 • Przyjmowanie wniosków o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sporzadzenie miejscowego planu Wniosek plan miejscowy Wniosek rewitalizacja Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Nieruchomości i mieszkalnictwo, sprawy dotyczące mieszkań komunalnych i nieruchomości załatwisz w pok. Nr 105
 • sprzedaż nieruchomości
 • przydziały mieszkań komunalnych i socjalnych
 • przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
 • dzierżawa nieruchomości od gminy

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przekształceniu (aktualny) Wniosek o wykup mieszkania od gminy Wniosek o przydział mieszkania komunalnego
Sprawy związane z ewidencją ludności załatwisz w Urzędzie Miejskim w pok. Nr 14. Jakie sprawy u nas załatwisz:
 • zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu na pobyt: czasowy, stały oraz zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego,
 • nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL z urzędu i na wniosek,
 • wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz o odmowie udostępnienia danych osobowych,
 • wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców,
 • przyjmowanie wniosków o dowód osobisty, wydawanie dowodów osobistych, unieważnianie dowodów osobistych,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Zameldowanie stale Zgłoszenie pobytu czasowego Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Sprawy związane z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej załatwisz w pok. Nr 3
 • otwieranie, zamykanie i zawieszanie działalności gospodarczej
Sprawy dotyczące bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi załatwisz w pok. Nr 3
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • organizacja opieki nad zwierzętami bezpańskimi, rejestracja psów niebezpiecznych,
 • współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową,
 • współpraca ze Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG IDO 2018-05-25 Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu RODO alkohol Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć-1

Stawki opłat i podataków

Deklaracja podatek od nieruchomości Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek leśny

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Rolnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o oszacowanie szkód Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Geodezja, nieruchomości, mieszkalnictwo

Umieszczenie w pasie drogowym Ustalenie nr porządkowego nieruchomości Wstępne warunki na lokalizacje zjazdu Zajęcie pasa drogowego Zaświadczenie o nadaniu nr porządkowego Wniosek o sporzadzenie miejscowego planu Wniosek plan miejscowy Wniosek rewitalizacja Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o przekształceniu (aktualny) Wniosek o wykup mieszkania od gminy Wniosek o przydział mieszkania komunalnego

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Zameldowanie stale Zgłoszenie pobytu czasowego Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Ewidencja działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG IDO 2018-05-25 Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu RODO alkohol Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć-1

Karta Rodzinne Kępice oraz Karta Dużej Rodziny

Wniosek Rodzinne Kępice Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na urządzeniach mobilnych Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Władza rodzicielska Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty

Druki dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji 2015 oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zapoznałem/am się z polityką prywatności i jestem świadomy/a swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jednostki organizacyjne

Inwestycje w gminie

Pozyskane środki zewnętrze

35 286 671,00 zł

Wartość inwestycji

50 181 817,00 zł

zobacz mapę inwestycji

Multimedia

XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach

XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach

Ośrodek Sobótka