Sesja z wotum zaufania i absolutorium

W czwartek, 18 czerwca odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Kępicach. Radni debatowali nad wotum zaufania dla Burmistrza Kępic oraz nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok.

Sesje, które odbywają się w połowie roku zwykle mają szczególny charakter. To właśnie z reguły w tym czasie Rada Miejska udziela Burmistrzowi absolutorium, które jest swoistym potwierdzeniem, że Burmistrz wykonywał prawidłowo swoją funkcję, a środki finansowe były wydatkowane zgodnie z prawem i podejmowanymi przez Radę uchwałami.

 Zgodnie z przepisami, Burmistrz ma również obowiązek przedstawienia  raportu o stanie gminy, który obejmuje najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu. Raport jest pewnym podsumowaniem działalności samorządu w poprzednim roku, a w szczególności dotyczy realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej czy budżetu obywatelskiego.

 Po zapoznaniu się z raportem, radni podjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Burmistrz Kępic Magdalenie Majewskiej.

W dalszej kolejności procedowano uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Skarbnik Grzegorz Ożóg zapoznał uczestników sesji ze sprawozdaniami finansowymi oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2019 rok. Swoją pozytywną opinię w tej sprawie wydała także Komisja Rewizyjna. W rezultacie nasi radni  jednogłośnie przyjęli uchwałę i tym samym udzielili Burmistrz absolutorium za 2019 rok.

Przewodniczący Marek Busłowicz wraz z Wiceprzewodniczącym Adamem Gonciarzem podziękowali w imieniu Rady Miejskiej Burmistrz Magdalenie Majewskiej, Wiceburmistrzowi Maciejowi Chaberskiemu oraz Skarbnikowi Grzegorzowi Ożóg za wykonaną pracę i wręczyli symboliczne bukiety kwiatów.

Dziękuję za kolejny rok współpracy wszystkim samorządowcom oraz współpracownikom– mówiła Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. – Dzięki wspólnemu zaangażowaniu zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć ważnych dla naszych mieszkańców. Przed nami kolejne miesiące aktywnej pracy na rzecz gminy – podsumowała Burmistrz Majewska.