Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), właściciel nieruchomości:

 1. na której są wytwarzane odpady komunalne:
  • jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • zbiera powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice,
  • pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt 3b),
  • przestrzega inne obowiązki określone w Regulaminie, w tym związane z selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych.
 2. na których NIE zamieszkują mieszkańcy Gminy Kępice, a powstają odpady komunalne:
  • ma obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez:
   * przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   * przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej (art.9b ust. 2 ustawy)
   przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.