Komunikat dla przedsiębiorców

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY 

– 31 STYCZNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2020 ROK

 1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) – art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1492 ).
  2.  W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz  z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.
  3.  W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
  4.  W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy.
  5. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
  6. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona  w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczania opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11¹ ust. 5 i 6 ww. ustawy.
  7. Rodzaj sprzedawanych napojów alkoholowych. Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego. Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy:

a. O zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo
Przy wartości sprzedaży do 37 500 zł
– opłata wynosi 525,00 zł
Przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł
– opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

b. O zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa)
Przy wartości sprzedaży do 37 500 zł
– opłata wynosi 525,00 zł
Przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł
– opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartość sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

c. O zawartości powyżej 18% alkoholu
Przy wartości sprzedaży do 77 000 zł
– opłata wynosi 2.100,00 zł
Przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł
– opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 11¹ ust. 7 ww. ustawy.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY GMINY:

86 9315 1043 0040 3768 2000 0020

lub bezgotówkowo kartą płatniczą w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kępicach.

wzór oświadczenia poniżej:

http://bip.kepice.pl/unzip/7398.dhtml