Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

W dniach od 28.09.2021r. do 30.09.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Podprogram 2020, wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

  • w dniu 28.09.2021 r., godz. 8:00 – 13:00 – Kępice, Żelice, Obłęże, Barcino, Osieki, Barwino, Korzybie, Gościeradz, Kotłowo, Bronowo, Jabłoniec, Mielęcino;
  • w dniu 29.09.2021 r., godz. 8:00 – 13:00 – Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko, Przytocko, Darnowo, Węgorzyno, Polichno, Przyjezierze;
  • w dniu 30.09.2021 r., godz. 8:00 – 13:00 – Warcino, Łużki, Osowo, Chorowo, Podgóry, Mzdowo, Mzdowiec, Mzdówko, Brzezinka, Kaczyno.

Artykuły żywnościowe wydawane będą w budynku Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach przy ulicy Szkolnej 1. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857-63-59.

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa COVID-19, prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności. Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości w kolejce (min. 2 m). Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami. Należy posiadać także własną torbę na artykuły żywnościowe.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:

  • spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia  12.03.2004r. z późn. zm. – Pomocy społecznej udziela się z osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  • dochód nie może przekroczyć 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76 – 200 Słupsk lub Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.