ŚDS szuka pracownika. Zapoznaj się z ogłoszeniem.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KĘPICACH

 

Ogłasza nabór na stanowisko

 TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:

Obywatelstwo polskie

Terapeutą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a)wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, pedagogicznym, terapeuty zajęciowego lub innym związanym z pracą terapeutyczną mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce,

b) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
b) kształtowania nawyków celowej aktywności;
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych,

szkolenie: Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób
z problemami w komunikacji werbalnej

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

odporność na stres.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

umiejętność pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualnie  i z zaburzeniami psychicznymi z pełnym poszanowaniem ich godności,

znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późniejszymi zmianami,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,

samodzielność, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, elastyczność w działaniu,

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

praca z osobami z niepełnosprawnością  intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi,

prowadzenie terapii,

udzielanie wsparcia uczestnikowi i jego rodzinie,

diagnozowanie uczestników ŚDS,

opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego dla uczestników ŚDS,

praca w  zespole wpierająco-aktywizującym,

dokumentowanie pracy – prowadzenie dziennika,

korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Wymiar czasu pracy -1 etat

Umowa o pracę na okres próbny od 01.02.2022 do 30.04.2022 z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

⎯ życiorys (curriculum vitae);

⎯ list motywacyjny;

– kwestionariusz osobowy podpisany własnoręcznie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

⎯ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

⎯ kserokopie świadectw pracy;

⎯ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

⎯ wypełnione oświadczenie o spełnieniu wymagań (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Główne miejsce świadczenia pracy: ŚDS Kępice, ul. Składowa 2a

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
do Ośrodka pomocy Społecznej w Kępicach, Niepodległości 6, 77-230 Kępice lub wysyłać pocztą  Z DOPISKIEM „Nabór na Terapeutę” w terminie do 24.01.2022 roku do godziny 12:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępicach. Osoba upoważniona do kontaktu:

-w zakresie naboru- Iwona Kucharska , tel. 59 8576357 wew. 28.

-w zakresie zadań merytorycznych- kierownik ŚDS Tomasz Zagrajek, tel.885880015.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  w Kępicach zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Dokumenty kandydatów, którzy nie przeszli weryfikacji dokumentów lub nie zostali wyłonieni na ogłoszone stanowisko będą niszczone komisyjnie.

 Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania: terapeuta_w_sds_2022

Kępice, dnia 14.01.2022 r

Kierownik ŚDS w Kępicach Tomasz Zagrajek