Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kępicach, dalej PSZOK, zlokalizowany jest na ul. Składowej 5 w Kępicach (przed Miejską Oczyszczalnią Ścieków w Kępicach).

PSZOK obsługują pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Zielony Punkt”.

PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 18:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Do PSZOK-u mieszkańcy mogą oddać:

 • papier i tekturę,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,
 • leki,
 • chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Spółdzielnia prowadzi sprzedaż pojemników na odpady komunalne, a także „drugie życie” odpadów, tzn. odpady (głównie) wielkogabarytowe – meble oraz sprzęt RTV i AGD, który nadaje się do użytkowania i jest odzyskiwany.
Ponadto Gmina Kępice dwa razy w roku organizuje mobilną zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD) oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

Pierwsza zbiórka organizowana jest wiosną (maj), natomiast druga jesienią (październik). Ogłoszenie o terminach zbiórki umieszczane są na stronie internetowej www.kepice.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych min. 7 dni przed datą zbiórki.

Zbiórkę organizuje Spółdzielnia Socjalna „Zielony Punkt”. Kontakt: Urzą Miejski w Kępicach, pok. 107, Daria Jankowska.