Wykaz organizacji

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „MY DLA WAS”
KRS 0000707866 — Kępice — Rejestracja 7 grudnia 2017 r.
ul. Szkolna 1, 77-230 Kępice
Prezes Zarządu: Szulist Agnieszka Ewa

POLSKA FUNDACJA INICJATYW ROZWOJOWYCH
KRS 0000606186 — Kępice — Rejestracja 7 marca 2016 r.
ul. Pomorska 5/4, 77-230 Kępice
Prezes Zarządu: Busłowicz Kamil
Wiceprezes Zarządu: Busłowicz Marek

Misja: promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy; promowanie kształcenia ustawicznego i stałe podnoszenie kwalifikacji; promowanie i działania na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; zwiększanie dostępu do edukacji i kształcenia ustawicznego; wspieranie uczniów, studentów, osób dorosłych w zdobywaniu wiedzy, udzielanie im pomocy, konsultacji, w tym w trakcie nauki za granicą; podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie; wspieranie i organizacja nauczania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie oraz poszukujących pracy; prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania różnic społecznych; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję przedsiębiorstw, produktów i usług na rynku krajowym i zagranicznym; inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami.

TOWARZYSTWO STRZELECKIE DIANA WARCINO
KRS 0000571085 — Warcino — Rejestracja 17 sierpnia 2015 r.
ul. 30A, 77-230 Warcino
Prezes Zarządu: Turczyn Jacek Adam
Wiceprezes Zarządu: Kujawski Arkadiusz Marek
Członek Zarządu – Sekretarz: Szydłowski Łukasz
Członek Zarządu – Skarbnik: Celuch Adriana
Członek Zarządu – Strzelmistrz: Morawiak Adam
Członek Zarządu – Chorąży: Dworszczak Adam

Organ reprezentacji:
Pietnoczka Eugeniusz
Kozłowski Sławomir Marian
Janikowski Zbigniew Kazimierz

Misja: celem działania Towarzystwa Strzeleckiego Diana Warcnio jest przede wszystkim rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczanych do strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego) i strzelectwa praktycznego; strzelectwa dynamicznego (ipsc, idpa); strzelectwa długodystansowego; sportów obronnych i militarnych, w szczególności wśród mieszkańców miejscowości Warcino, powiatu słupskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, jak również rozpowszechnianie wiedzy z zakresu strzelectwa, w tym strzelectwa sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (ipsc, idpa), strzelectwa długodystansowego oraz kolekcjonerstwo broni palnej, rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców miejscowości Warcino, powiatu słupskiego
i Rzeczypospolitej.

KÓŁKO ROLNICZE – KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH W KĘPICACH „KĘPICZANKI”
KRS 0000567020 — Kępice — Rejestracja 14 lipca 2015 r.
ul. Tadeusza Bielaka 3/13, 77-230 Kępice
Prezes: Lubińska Zofia
Wiceprezes: Górawska Maria Aleksandra
Sekretarz: Drojman Albina
Organ reprezentacji:
Czubajewska Maria Teresa
Baryła Zenona Teresa
Lisowska Maria

Koło Gospodyń Miejskich „Kępiczanki” powstało w grudniu 2008 roku. Swoją siedzibę ma w lokalu w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice, gdzie prowadzi swoją działalność kulinarną i reprezentacyjną. Koło bierze udział w różnych festynach, dożynkach, turniejach gminnych. Koło Gospodyń gotuje, śpiewa, korzysta z zaproszeń innych kół gospodyń.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODGÓRACH
KRS 0000549560 — Podgóry — Rejestracja 20 marca 2015 r.
ul. 28, 77-230 Podgóry
Prezes: Mondry Mieczysław Franciszek
Gospodarz: Podliński Józef Szczepan
Sekretarz: Żmuda Trzebiatowski Władysław
Skarbnik: Urbański Hubert
Naczelnik: Biernacki Krzysztof

Komisja rewizyjna:
Sobulski Paweł
Piotrowski Piotr
Gałkowski Stanisław

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
  oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi
  i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
  oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
  oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska, 7)wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

STOWARZYSZENIE „ZIELONY LAS”
KRS 0000525753 — Barcino — Rejestracja 7 października 2014 r.
ul. 77, 77-230 Barcino
Prezes: Łunkiewicz Krzysztof
Sekretarz: Dymkowski Krzysztof
Skarbnik: Reszetar Andrzej

Komisja rewizyjna:
Łunkiewicz Stefan
Wlazłowski Jarosław
Adamiuk Antoni Bernard

Misja:

 1. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 2. promowanie gminy Kępice i jej mieszkańców,
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i świadczenia pomocy na ich rzecz,
 5. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 6. działania na rzecz szeroko pojętej ochrony przyrody, budowanie postaw proekologicznych i zwiększanie świadomości społecznej w jej zakresie,
 7. działania edukacyjne związane z ochroną przyrody, świadomości społecznej i kształtowanie postaw obywatelskich,
 8. działania związane z ochroną miejsc pamięci związanych z historią pomorza.

FUNDACJA AD-RENALINA
KRS 0000515034 — Korzybie — Rejestracja 30 lipca 2014 r.
ul. Młyńska 3, Korzybie
77-230 Kępice
Prezes Zarządu: Husar Anna
Wiceprezes Zarządu: Siwek Małgorzata
Członek Zarządu: Nowak Izabela
Członek Zarządu: Perczyński Jerzy
Członek Zarządu: Hołubiuk Radosław

Rada Fundacji:
Majewska Magdalena
Huruk Jan
Chaberski Maciej

Misja:

 1. wspomaganie dzieci i młodzieży (do lat 26) z chorobami nerek, po transplantacji i dializowanych oraz członków ich rodzin.
 2. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z chorobami nerek będącymi w trudnej sytuacji materialnej.
 3. upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek, możliwości ich leczenia w formie publikacji, wykładów, odczytów, seminariów, konferencji oraz poprzez stronę internetową i wszelkie inne formy masowego przekazu.
 4. umożliwienie wzajemnego kontaktu, wymiany doświadczeń rodzinom dotkniętym chorobą dziecka.
 5. działanie na rzecz dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.
 6. krajoznawstwo, wypoczynek i turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
 7. działania na rzecz promocji aktywności fizycznej i jej wpływu na rozwój dziecka po transplantacji.
 8. popularyzacja idei transplantacji.

KÓŁKO ROLNICZE – KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BARCINIE
KRS 0000503877 — Barcino — Rejestracja 31 marca 2014 r.
ul. 11/3, 77-232 Barcino
Prezes: Buśko Barbara Elżbieta
Wiceprezes: Makar Helena
Sekretarz: Łysakowska Halina Danuta

Komisja rewizyjna:
Łunkiewicz Ewa
Roczniak Mariola
Orzechowska Krystyna

Misja:

 1. utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych,
 2. równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi,
 3. obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych i ich rodzin,
 4. rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności,
 5. zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji,
 6. poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej,
 7. troska o dobro i rozwój wspólnoty mieszkańców, w tym obrona słusznych interesów osób, rodzin i grup społecznych,
 8. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 9. organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji narodowych i regionalnych,
 10. dbałość o kulturę, tradycję, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wspólnoty lokalnej,
 11. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego,
 12. podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego,
 13. uczestnictwo w organizowanych przez organ administracji publicznej konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,
 14. podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 15. integracja i aktywizacja mieszkańców wsi,
 16. szerzenie kultury kulinarnej,
 17. podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi,
 18. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Ul. Niepodległości 6

77-230 Kępice

Prezes: Jerzy Flegel

Skarbnik: Sylwia Ziemianowicz

Misja: Promocja idei krwiodawstwa i działalności społecznej na rzecz zdrowia i aktywności fizycznej.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ MIASTA I GMINY KĘPICE „RAZEM DLA KĘPIC”
KRS 0000433738 — Kępice — Rejestracja 28 września 2012 r.
ul. Pomorska 1, Kępice
77-230 Kępice
Prezes: Brzezińska Ugorek Karolina
Wiceprezes: Jankowska Daria
Skarbnik: Kaczmaryk Anna Barbara

Komisja rewizyjna:
Szulist Agnieszka Ewa
Bednarek Maciej Piotr
Kaczyńska Karolina

Misja: celem stowarzyszenia jest wykorzystywanie walorów przyrodniczych, służących zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kępice, działania proekologiczne, w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji, promowanie turystyki, krajoznawstwa, sportu i rekreacji.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARCINIE
KRS 0000384650 — Barcino — Rejestracja 13 czerwca 2011 r.
ul. 1, 77-232 Barcino
Prezes: Śliwka Stanisław Jan
Naczelnik: Stocki Robert Mirosław
Skarbnik: Adamiuk Antoni Bernard
Sekretarz: Stocka Urszula Sabina
Członek Zarządu: Piątko Jan

Komisja rewizyjna:
Kwaca Wioletta
Nowak Małgorzata
Juzba Bogumił Zygmunt

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZYJAZNA DŁOŃ”
KRS 0000382390 — Kępice — Rejestracja 20 kwietnia 2011 r.
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
Prezes Zarządu: Żmuda Trzebiatowski Władysław
Wiceprezes Zarządu: Losik Łukasz Daniel
Sekretarz: Kaczmaryk Anna
Skarbnik: Grabowska Marzena
Członek Zarządu: Korab Iwona

Komisja rewizyjna:
Deszczyków Ireneusz
Gałecka Beata
Burglin Katarzyna Magdalena
Deszczyków Ireneusz

Misja: celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich opiekunom.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KĘPICACH
KRS 0000345994 — Kępice — Rejestracja 21 stycznia 2010 r.
ul. Składowa 2/B, 77-230 Kępice

Prezes: Kurkierewicz Dariusz
Gospodarz: Budzyński Waldemar Andrzej
Wiceprezes – Naczelnik:Kamowski Krzysztof Czesław
Skarbnik: Grachel Aneta Magdalena
Sekretarz: Koniuszek Katarzyna Małgorzata
Członek Zarządu: Tyc Marian
Kronikarz: Żaczek Leszek Józef
Członek Zarządu: Waszak Filip Michał

Komisja rewizyjna:
Kropidłowski Jarosław
Borodziuk Marta Romualda
Szczerba Michał Władysław

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych i przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
  oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE MZDOWIE
KRS 0000342626 — Mzdowo — Rejestracja 26 listopada 2009 r.
ul. Remiza, 77-329 Mzdowo
Prezes: Bućko Paweł
Sekretarz: Taukin Andrzej
Wiceprezes: Łepecki Piotr Andrzej
Członek: Deluga Ryszard
Członek: Kozicki Sławomir Mateusz
Wiceprezes Naczelnik: Kozicki Radosław Paweł
Skarbnik: Wasilewska Karolina Wiktoria

Komisja rewizyjna:
Sulima Henryk
Bednarek Ryszard Wojciech
Bućko Piotr

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcji ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORZYBIU
KRS 0000317970 — Korzybie — Rejestracja 19 listopada 2008 r.
ul. Dworcowa 11, Korzybie
77-230 Kępice
Prezes Zarządu: Miszczyk Jacek
Wiceprezes: Wolańska Lidia Anna
Naczelnik: Olszyna Jacek
Skarbnik: Czepiel Iwona
Gospodarz: Kępa Janusz Piotr
Sekretarz: Janakiewicz Katarzyna
Kronikarz: Domaszk Natalia

Komisja rewizyjna:
Piechowski Paweł
Dembińska Andżelika
Szewczyk Adam

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcji ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY KĘPICE
KRS 0000302023 — Kępice — Rejestracja 21 marca 2008 r.
ul. Buczka 1, 77-230 Kępice
Prezes: Łunkiewicz Krzysztof
Wiceprezes: Mazur Marek Piotr
Sekretarz: Borodziuk Marta
Członek: Busłowicz Marek
Skarbnik: Rosiak Elżbieta Joanna

Komisja rewizyjna:
Żylis Paweł
Szydłowski Krzysztof
Janczewska Ilona

Misja:

 1. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 2. budowanie świadomości obywatelskiej,
 3. promowanie gminy Kępice i jej mieszkańców,
 4. wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego,
 5. działanie na rzecz ekologii,
 6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i świadczenie pomocy na ich rzecz,
 8. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
 9. podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
 10. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
 11. kształtowanie relacji społecznych sprzyjających integracji w rodzinie, szkole, pracy, wspólnocie lokalnej ludzi niepełnosprawnych, starych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 12. animowanie i prowadzenie grup samopomocowych,
 13. działania zmierzające do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
 14. inspirowanie działań zmierzających do rozwoju i promocji regionu,
 15. wspieranie i promocja regionalnych placówek kulturalno-oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych,
 16. wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 17. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 18. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 19. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 20. pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska, sportu, rekreacji, wypoczynku, edukacji,
 21. propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocje postaw pro społecznych i pro obywatelskich.

FUNDACJA „NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH”
KRS 0000202779 — Warcino — Rejestracja 5 kwietnia 2004 r.
ul. 1, Warcino
Prezes Zarządu: Szymański Piotr
Członek Zarządu: Sikora Witold

Rada Fundacji:
Bednarek Maciej Piotr
Awsiukiewicz Martyna
Pliskowska Agata Helena
Mróz Łukasz Mateusz
Bak Artur

Misja:

 1. działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 2. wspieranie rozwoju lokalnego ogrodu zoologicznego
 3. kreowanie zainteresowania światem zwierząt
 4. propagowanie właściwego stosunku do zwierząt
 5. integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych.

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW BEZROBOTNYCH
KRS 0000063867 — Kępice — Rejestracja 13 grudnia 2001 r.
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
Przewodniczący Stowarzyszenia: Jabłoński Piotr
Wiceprzewodnicząca: Maras Joanna Katarzyna

Wiceprzewodnicząca: Bak Danuta Genowefa
Sekretarz Zarządu: Ruszkowska Barbara
Skarbnik Zarządu: Małachowska Bogumiła
Członek Zarządu: Trzeciński Jacek
Członek Zarządu: Barczak Krzysztof
Członek Zarządu: Ciżmowska Zofia

Komisja rewizyjna:
Sahajdak Jadwiga
Olechnowicz Grażyna Maria
Święconek Iwona

Komitet założycielski:
Bibel Maria
Hulisz Irena
Bieleń Jadwiga

Misja: celem działania stowarzyszenia jest obrona interesów bezrobotnych i pracujących oraz dążenie do zmniejszenia narastającego bezrobocia poprzez:

 1. wpływ na kształtowanie polityki społeczno – gospodarczej,
 2. udział w kształtowaniu i realizacji polityki zatrudnienia pracy i opieki społecznej,
 3. wspieranie prywatyzacji stwarzającej możliwość tworzenia nowych miejsc pracy,
 4. ochrona i pomoc bezrobotnych i ich rodzin,
 5. udzielanie poradnictwa prawnego,
 6. poszukiwanie i tworzenie nowych miejsc pracy w kraju i za granicą.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROPAGOWANIA INICJATYW KULTURALNYCH I PROMOCJI MIASTA I GMINY KĘPICE
KRS 0000063197 — Kępice — Rejestracja 29 listopada 2001 r.
ul. Pomorska 1, 77-230 Kępice
Prezes: Ławrenowicz Maria Barbara
Zastępca Prezesa: Wodnicka Elżbieta
Skarbnik: Dyrda Henryka
Sekretarz: Szwarc Grażyna
Członek: Hulisz Irena

Komisja rewizyjna:
Zieniewicz Stanisław
Kowacka Natalia
Adamczyk Jacek

Komitet założycielski:
Nędzi Leszek
Hulisz Irena
Dyrda Henryka

Misja: celem stowarzyszenia jest wspieranie projektów i inicjatyw służących promowaniu miasta i gminy Kępice w dziedzinie kultury, edukacji i europejskiej współpracy młodzieży.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
KRS 0000062544 — Kępice — Rejestracja 15 listopada 2001 r.
ul. Sikorskiego 18, 77-230 Kępice
Zarząd spółdzielni: Biernacki Sylwester Mieczysław

Rada nadzorcza:
Biernacki Tadeusz Witold
Ciepiela Anna
Mielnicka Alina
Mazur Stefan
Kobyłecki Mariusz

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY LEŚNEJ W WARCINIE
KRS 0000054682 — Warcino — Rejestracja 24 października 2001 r.
ul. 1, 77-230 Warcino

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia: Mazur Marek Piotr
Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia: Zabłocki Ryszard
Członek Zarządu Stowarzyszenia: Jankowiak Leszek Władysław
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia: Mańka Piotr Paweł
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia: Szydłowska Bogumiła
Członek Zarządu Stowarzyszenia: Wentowski Tadeusz Grzegorz
Członek Zarządu Stowarzyszenia: Wiśniewski Edward

Komisja rewizyjna:
Grzybowski Andrzej
Szydłowski Krzysztof
Derra Maria Stefania

Misja: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie jest organizacją pozarządową założoną przez 22 osobowy Komitet Założycielski w dniu 01 czerwca 1999r. Celem Stowarzyszenia jest kreowanie dalszego rozwoju oraz utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonowania dawnego Zespołu Szkół Leśnych a aktualnie Technikum Leśnego w Warcinie – jedynej takiej placówki oświatowo-wychowawczej na Pomorzu.

REGIONALNE ZRZESZENIE HODOWCÓW DROBIU W SŁUPSKU
KRS 0000028033 — Żelice — Rejestracja 30 lipca 2001 r.
ul. 15, 77-230 Żelice
Prezes: Bieńkowski Bogdan
Wiceprezes: Winkowski Jerzy
Sekretarz: Winkowski Andrzej
Członek: Kowalczyk Zbigniew
Członek: Golec Grażyna

Komisja rewizyjna:
Bińczak Krzysztof
Kowalczyk Renata
Tesmer Kazimierz

Komitet założycielski:
Winkowski Andrzej
Ołdak Lucjan
Ołdak Danuta
Bieńkowski Bogdan
Rycerz Paweł

Misja: reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu produkcji drobiarskiej.