Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kierunek -Mój Biznes” – II tura

Gmina Kępice udostępnia dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty związane z przyznawaniem środków finansowych.

Prosimy wszystkie osoby zainteresowanie o zapoznanie się z nimi.

Dokumenty przyjmowane będą w dniach 02.06 – 21.06.2021 r.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera na adres Gmina Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Kierunek – Mój Biznes” lub złożyć osobiście w biurze projektu Urząd Miejski w Kępicach pok. Nr 100.

Szczegółowych informacji udzielają: Karolina Brzezińska – Ugorek i Agnieszka Itrowska pod nr tel. 59 857 66 21 wew. 31 i 56.

Projekt „Kierunek – Mój Biznes” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Uwaga ! Koniecznym załącznikiem jest zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu tytułów do ubezpieczeń społecznych – wniosek do pobrania.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Wniosek do ZUS

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020

Załącznik nr 4 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wyrażaniu zgody na udział w procesie monitoringu i ewaluacji

Załącznik nr 6 – Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego i Rozmowy Kwalifikacyjnej

Załącznik nr 7 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 8 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Dokumenty związane z przyznaniem środków finansowych do pobrania:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 3 – Biznesplan

Załącznik nr 4 – Oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Harmonogram planowanych działań

Załącznik nr 8 – Regulaminu Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 9 – Karta Oceny Formalnej

Załącznik nr 10 – Karta Oceny Merytorycznej

Załącznik nr 11 – Umowa na przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o zgodzie na zaciąganie przez małżonka ..

Załącznik nr 13 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Załącznik nr 14 – Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

załącznik nr 15 – Oświadczenie uczestnika o sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie